Περίληψη

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων σε χίλιους (1.000) ανέργους εγγεγραμμένους στο μητρώο της Δ.Υ.Π.Α., από την  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα από τις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.

Φορέας υλοποίησης της πράξης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της ΠΔΕ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους στα πλαίσια του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» σε συνέχεια της πρόσκλησης 9.i.1.2-a (Α/Α ΟΠΣ 4914, Έκδοση 3/0).

Στόχος

Βασικός στόχος είναι η υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης των προσόντων και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας ανέργων, με ιδιαίτερη έμφαση σε μακροχρόνια άνεργους. Ειδικότερα:

α) η συμπλήρωση των αποκτηθέντων γνώσεων και των δεξιοτήτων των ωφελούμενων, σύμφωνα με πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα, ώστε να οδηγούν σε πιστοποίηση και απόκτηση προσόντων,

 β) η ενίσχυση των δυνατοτήτων απασχόλησης των ωφελούμενων και

 γ) η αύξηση της απασχολησιμότητας τους, η προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και η διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των ανέργων.

Δράσεις

Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής

Αφορά στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενους μέσω ατομικών συνεδριών (1 συνεδρία ανά ωφελούμενο),  διάρκειας τουλάχιστον 50 λεπτών, που θα έχει ως αντικείμενο τη βέλτιστη σύγκλιση των εκπαιδευτικών αναγκών του ωφελούμενου με τα αντικείμενα κατάρτισης.

 

Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προς τους ωφελούμενους

Αφορά στην υλοποίηση  θεματικών σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 400 ωρών, οι οποίες κατανέμονται σε :

  • 180 ώρες Θεωρητική εκπαίδευση σε εξιδεικευμένα θεματικά αντικείμενα σε δυναμικούς τομείς και κλάδους προτεραιότητας της περιφερειακής και εθνικής οικονομίας
  • 140 ώρες σε οριζόντιες διαθεματικές γνώσεις (Soft Skills – New Skills)
  • 80 ώρες Πρακτική Άσκηση

Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, ακολουθεί η ενέργεια της Πιστοποίησης των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελούμενων των προγραμμάτων κατάρτισης

 

Καταβολή εκπαιδευτικού επιδομάτος

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση) και την συμμετοχή των ωφελούμενων στις εξετάσεις πιστοποίησης, θα καταβάλλεται από τον Δικαιούχο στους ωφελούμενους το αντίστοιχο εκπαιδευτικό επίδομα .

Το εκπαιδευτικό επίδομα που θα καταβληθεί προκύπτει από τον τύπο:

Ώρες κατάρτισης που έχει παρακολουθήσει ο ωφελούμενος x 5,00 € (αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων.)

Ώρες πρακτικής άσκησης x 5€/ ώρα( αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων).

(Συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι : 400 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 2.000,00€).

 

Αντικείμενα κατάρτισης

Τίτλοι Προγραμμάτων Κατάρτισης – Πιστοποίησης

Σύνολο ωρών Κατάρτισης

Α/Α

Τίτλος

Θεωρητικής

Πρακτικής

1

Στέλεχος Εστίασης – Διοίκησης Μονάδων Εστίασης

320

80

2

Υπάλληλος Μαγειρικής – Εστιατορικής Τέχνης

320

80

3

Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης

320

80

4

Πωλητής Λιανικής

320

80

5

Πωλητής – Στέλεχος Εξαγωγικού Διεθνούς Εμπορίου

320

80

6

Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικής Προώθησης Εταιρικής Παρουσίας – Social Media Marketing

320

80

7

Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce)

320

80

 

Footer Image