Γενικά

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς και η ένωση νομικών προσώπων “Universal Εκπαιδευση Α.Ε, Βενετία Σιαστάθη Ο.Ε. και Ίρις Οργανισμός κατάρτισης ΑΕ” θέτουν ως πρώτιστο μέλημά τους την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών της ιστοσελίδας www.katartisou-pde.gr, επιδιώκοντας να τηρούνται τα προσωπικά τους δεδομένα ασφαλή. Σε αυτό το πλαίσιο, η ιστοσελίδα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» – «General Data Protection Regulation» – στο εξής «Κανονισμός»), καθώς και του ελληνικού Νόμου Ν. 4624/2019.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στοχεύει στην όσο το δυνατόν πληρέστερη παροχή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δεδομένων παρέχουν οι χρήστες μέσω της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεών τους ή μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής σχετικών ερωτημάτων τους ή λόγω της αλληλεπίδρασής της με άλλους ιστότοπους.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ενώ η ένωση νομικών προσώπων “Universal Εκπαιδευση Α.Ε, Βενετία Σιαστάθη Ο.Ε. και Ίρις Οργανισμός κατάρτισης ΑΕ” ενεργεί ως Εκτελών την επεξεργασία των δεδομένων.

Ορισμοί

Ορισμένοι από τους όρους που εμφανίζονται στην παρούσα Πολιτική έχουν νομική σημασία και ορίζονται από το ρυθμιστικό πλαίσιο. Έτσι:

«Επεξεργασία»:

κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση και οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

«Προσωπικά δεδομένα» ή «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»:

κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Συγκατάθεση»:

κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση, με την οποία το φυσικό πρόσωπο δηλώνει με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, ότι συμφωνεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα προσωπικά του δεδομένα.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»:

το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή άλλος φορέας, ο οποίος καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περισσότερα για τους ορισμούς μπορείτε να βρείτε στο άρθρο 4 του Κανονισμού (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL)

Αρχές που διέπουν την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας

Η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τις ακόλουθες αρχές, όπως αυτές εξειδικεύονται περαιτέρω από τον Κανονισμό:

 • Νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια
 • Περιορισμός του σκοπού
 • Ελαχιστοποίηση των δεδομένων
 • Ακρίβεια
 • Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα

Προβαίνουμε σε κάθε δυνατή ενέργεια και λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε τις ανωτέρω αρχές σε όλα τα στάδια της αλληλεπίδρασης με τους χρήστες της ιστοσελίδας .

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι πάντοτε σχετικά με την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας προς εσάς, απαραίτητα για την επεξεργασία της αίτησής σας και την μετέπειτα ορθή ολοκλήρωση του εκάστοτε προγράμματος, καθώς και απαραίτητα για την επικοινωνία μαζί σας.

Με την αποστολή ενός μηνύματος από εσάς, λαμβάνουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail) καθώς και το ονοματεπώνυμό σας. 

Συλλέγουμε επίσης αυτόματα πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, όπως το είδος των ιστοσελίδων που βλέπετε ή επισκέπτεστε ή τη συχνότητα και τη διάρκεια των δραστηριοτήτων σας. Επιπλέον, οι διακομιστές, τα αρχεία καταγραφής και οι υπόλοιπες τεχνολογίες συλλέγουν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες με στόχο να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε, να προστατεύουμε και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε. Μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες με τρίτους μόνο υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική ή εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Επιπλέον, μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, συλλέγουμε συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα σας που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της αίτησής σας, όπως τα δικαιολογητικά σας που επιλέγετε να προσκομίσετε, τα δημογραφικά σας στοιχεία και τα στοιχεία ταυτοποίησής σας. Αυτά τα δεδομένα σας θα αξιοποιηθούν από τον Εκτελούντα την Επεξεργασίας για την επεξεργασία της αίτησής σας και την μετέπειτα ορθή ολοκλήρωση του εκάστοτε προγράμματος. 

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

O κατωτέρω πίνακας, όπως ορίζεται από το νόμο, παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με το είδος των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, τον σκοπό της επεξεργασίας, καθώς και τη νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία. 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ


Όνομα, Επώνυμο, e-mail, περιεχόμενο μηνύματος


Επικοινωνία μαζί σας, απάντηση σε ερώτημά σας κατόπιν αποστολής email εκ μέρους σας.

Επικοινωνία με τον χρήστη/αιτούντα, ικανοποίηση εννόμων συμφερόντων επισκέπτη (Άρθρο 6 παρ. 1στ’ ΓΚΠΔ)

Δικαιολογητικά για υποβολή αίτησης μέσω της ιστοσελίδας, δημογραφικά στοιχεία, στοιχεία ταυτοποίησής


Επεξεργασία της αίτησης που υποβάλλεται, διενέργεια και ολοκλήρωση εκάστοτε προγράμματος

Ικανοποίηση εννόμων συμφερόντων επισκέπτη, συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση καιεκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας του ΠΤΑ-ΠΔΕ (Άρθρο 6 παρ. 1 γ’, ε’ και στ’ ΓΚΠΔ)

Πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, τις επισκέψεις σας και τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (π.χ. τη διεύθυνση IP σας, το πρόγραμμα περιήγησής σας)


Βελτίωση της εμπειρίας χρήσης της ιστοσελίδας μας


Έννομα συμφέροντα

Ιστοσελίδας (Άρθρο 6 παρ. 1στ’ ΓΚΠΔ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η δική σας συγκατάθεση

Με την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας και την υποβολή αίτησης σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης, καθώς και την αποστολή κάποιου μηνύματος επικοινωνίας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε τη συλλογή και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Μπορεί να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με τρίτους υπεργολάβους-αποδέκτες για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους μας όπως:

 • Επαγγελματίες παρόχους υπηρεσιών που συντελούν στην ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας
 • Δημόσιους φορείς, αποκλειστικά για την ταυτοποίησή σας και την εξακρίβωση της γνησιότητας των δικαιολογητικών και των πληροφοριών που υποβάλλετε με την αίτησή σας.

Ορισμένοι από αυτούς τους αποδέκτες ενδέχεται να εδρεύουν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Επιπλέον, πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία συλλέγουμε μέσω της παρούσας ιστοσελίδας μπορεί να αποκτήσουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι χρήστες, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής και μηχανογράφησης, με σκοπό την καταγραφή και την αποθήκευση των στοιχείων σας, καθώς και την επικοινωνία μαζί σας.

Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς θα διατηρούνται μόνον για όσο διάστημα απαιτείται για το σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας σε περίπτωση υποβολής αιτήματος μέσω email, για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την ικανοποίηση του εν λόγω αιτήματος. Τα δικαιολογητικά σας θα τηρηθούν για όσο διάστημα διενεργείται το εκάστοτε πρόγραμμα καθώς και για 10 ακόμη έτη. Ενδέχεται να συνεχίσουμε να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ακόμα και μετά την παροχή των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, σεβόμενοι την αρχή της αναλογικότητας και λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα, μόνο υπό τη βάση της «απόλυτης αναγκαιότητας της γνώσης» για την τήρηση νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών ή την αποτροπή απάτης και κατάχρησης.

Προστασία των ανηλίκων

Ανήλικοι χρήστες που εισέρχονται στην ιστοσελίδα δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που αυτή παρέχει. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες επισκεφτούν αυτοβούλως την ιστοσελίδα μας και αυτό δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί, δε φέρουμε ουδεμία ευθύνη.

Τα δικαιώματά σας ως προς τα δεδομένα που συλλέγει η ιστοσελίδα μας

Σας γνωστοποιούμε ότι έχετε δικαίωμα:

 • Πρόσβασης στα δεδομένα σας,
 • Διόρθωσης των δεδομένων σας σε περίπτωση ανακρίβειας,
 • Διαγραφής των δεδομένων σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις,
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας,
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας ,
 • Φορητότητας των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας
 • Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση ατυχούς συμβάντος παραβίασης των δεδομένων σας.

 Θα εξετάσουμε και θα απαντήσουμε στα ως άνω αιτήματά σας εντός μηνός από την παραλαβή τους. Κατ’ εξαίρεση, αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά 2 ακόμα μήνες, εφόσον απαιτείται περαιτέρω χρόνος και το αίτημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο.

Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με τα δεδομένα σας που αφορούν την ιστοσελίδα στο τηλέφωνο: 2613613635.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχει ορισθεί η Εταιρεία «ΚΑΤΣΙΚΗΣ – ΜΑΥΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τηλ: 2108224775, email: dpo@ptapde.gr.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων για την ένωση νομικών προσώπων “Universal Εκπαιδευση Α.Ε, Βενετία Σιαστάθη Ο.Ε. και Ίρις Οργανισμός κατάρτισης ΑΕ” έχει ορισθεί ο κ. Α. Ροδόπουλος.

Μπορείτε να υποβάλλετε ένα αίτημα πρόσβασης δωρεάν, ωστόσο, ανάλογα με τις προσωπικές πληροφορίες που ζητάτε,  ενδέχεται να υπάρχει χρέωση ως ένα ποσό προκειμένου να καλυφθεί το κόστος της παροχής των λεπτομερειών για τις πληροφορίες που χρειάζονται. Θα σας ενημερώσουμε για το ενδεχόμενο τέτοιων χρεώσεων με τη λήψη του αιτήματος πρόσβασής σας και θα αναμένουμε την επιβεβαίωσή σας για τη συνέχιση της διαδικασίας και την καταβολή του αναφερόμενου ποσού.

Μέτρα προστασίας που έχουμε λάβει

Έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας στην προσπάθειά μας να αποτρέψουμε ενδεχόμενη τυχαία απώλεια προσωπικών πληροφοριών, καθώς και τη χρήση ή την πρόσβαση με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.

Όσοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες σας για τους νόμιμους σκοπούς που εξηγούνται ανωτέρω υπόκεινται σε αυστηρό καθήκον εμπιστευτικότητας.

Επιπλέον, διαθέτουμε διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων ασφάλειας δεδομένων. Συγκεκριμένα η ιστοσελίδα:

 • Λαμβάνει κάθε οργανωτική και τεχνολογική προφύλαξη για να εμποδίσει την απώλεια, την αθέμιτη χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών της,
 • Αποθηκεύει το σύνολο των προσωπικών στοιχείων που παρέχονται από τους χρήστες σε ασφαλή πληροφοριακά συστήματα και βάσεις δεδομένων,

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η αποστολή πληροφοριών μέσω διαδικτύου παρουσιάζει εξ ορισμού αδυναμίες ασφάλειας. Ως εκ τούτου, δεν είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω αυτού.

Εποπτική Αρχή

Ελπίζουμε ότι μπορούμε να επιλύσουμε κάθε ερώτημα ή ανησυχία σας σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών σας εσωτερικά. Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) αποτελεί την ελληνική εποπτική αρχή, η οποία εδρεύει επί της οδού Κηφισίας 1-3 στην Αθήνα, Τ.Κ. 11523, με τηλέφωνο επικοινωνίας το 210-6475600 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact@dpa.gr

Footer Image