ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ για τη συμμετοχή στη Δράση «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων», στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων», με ΜΙS 5150452

 

Σύμφωνα με το Πρακτικό αριθ. 4 της 18 Μαϊου 2023 της Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων, ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα επιλογής για τη συμμετοχή στη Δράση «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων», στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων», με ΜΙS 5150452 .

Η σύνταξη των σχετικών Καταλόγων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης και στη σχετική Πρόσκληση.

1. Πίνακας ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, που απαρτίζεται από αιτούντες/ούσες οι οποίοι/ες υπέβαλαν πλήρη και αποδεκτά δικαιολογητικά. Οι επιλέξιμοι / -ες κατατάσσονται σε «Επιτυχόντες / -ούσες», 602 στο σύνολό τους.

2. Πίνακας ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ, που απαρτίζεται από αιτούντες/ούσες οι οποίοι/ες υπέβαλαν πλήρη και αποδεκτά δικαιολογητικά. Οι επιλέξιμοι / -ες κατατάσσονται σε «Επιλαχόντες / -ούσες», 625 στο σύνολό τους (κατόπιν και της αξιολόγησης των ενστάσεων).

3. Πίνακας ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ, που απαρτίζεται από τους αιτούντες/ούσες οι οποίοι/ες είτε υπέβαλαν εσφαλμένα / ελλιπή στοιχεία στην αίτηση, είτε υπέβαλαν εσφαλμένα ή ελλιπή δικαιολογητικά, 227 στο σύνολό τους (κατόπιν και της αξιολόγησης των ενστάσεων)

Footer Image