ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ για τη συμμετοχή στη Δράση «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων», στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων», με ΜΙS 5150452

Σύμφωνα με το Πρακτικό αριθ. 3 της 30ης Μαρτίου 2023 της Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων, ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα επιλογής για τη συμμετοχή στη Δράση «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων», στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων», με ΜΙS 5150452.Η σύνταξη των σχετικών Καταλόγων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης και στη σχετική Πρόσκληση.

1. Πίνακας ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, που απαρτίζεται από αιτούντες/ούσες οι οποίοι/ες υπέβαλαν πλήρη και αποδεκτά δικαιολογητικά. Οι επιλέξιμοι / -ες κατατάσσονται σε «Επιτυχόντες / -ούσες», 602 στο σύνολό τους.

2. Πίνακας ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ, που απαρτίζεται από αιτούντες/ούσες οι οποίοι/ες υπέβαλαν πλήρη και αποδεκτά δικαιολογητικά. Οι επιλέξιμοι / -ες κατατάσσονται σε «Επιλαχόντες / -ούσες», 510 στο σύνολό τους.

3. Πίνακας ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ, που απαρτίζεται από τους αιτούντες/ούσες οι οποίοι/ες είτε υπέβαλαν εσφαλμένα / ελλιπή στοιχεία στην αίτηση, είτε υπέβαλαν εσφαλμένα ή ελλιπή δικαιολογητικά, 342 στο σύνολό τους.

4. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ. Κατά τα οριζόμενα στην «Πρόσκληση προς Ωφελούμενους για συμμετοχή στη Δράση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής», οι αιτούντες/- ούσες έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων επί των προσωρινών αποτελεσμάτων εντός 5 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Έργου. Οι ενστάσεις αποστέλλονται με mail στη διεύθυνση contact@katartisou-pde.gr και εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων του Αναδόχου, η οποία και ενημερώνει εγγράφως τον ενιστάμενο/η για την αιτιολογημένη απόφασή του επί της ενστάσεως, εντός 10 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία λήξης της υποβολής των ενστάσεων.

Footer Image