ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ για τη συμμετοχή στη Δράση «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων», στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων», με ΜΙS 5150452

 

Σύμφωνα με το Πρακτικό αριθ. 2 της 30ης Δεκεμβρίου 2022 της Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων επιλογής ωφελουμένων, ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα επιλογής για τη συμμετοχή στη Δράση «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων», στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων», με ΜΙS 5150452 .

Η σύνταξη των σχετικών Πινάκων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης και στη σχετική Πρόσκληση.

1. Πίνακας ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  ανά Περιφερειακή Ενότητα, που απαρτίζονται από αιτούντες/ούσες οι οποίοι/ες υπέβαλαν πλήρη και αποδεκτά δικαιολογητικά. Οι επιλέξιμοι / -ες κατατάσσονται σε «Επιτυχόντες / -ούσες», 398 στο σύνολό τους.

2. Πίνακας ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ  ανά Περιφερειακή Ενότητα,που απαρτίζονται από τους αιτούντες/ούσες οι οποίοι/ες είτε υπέβαλαν εσφαλμένα / ελλιπή στοιχεία στην αίτηση, είτε υπέβαλαν εσφαλμένα ή ελλιπή δικαιολογητικά, 122 στο σύνολό τους (κατόπιν και της αξιολόγησης
Footer Image